Затвердженно наказом 
Учасником Адвокатського Бюро «Добринь» № 10
від 20.12.2023 року
Публічний договір — оферта
про надання правничої допомоги
Адвокатське бюро «Добринь», ідентифікаційний код 42268646, в особі учасника бюро, керуючого Добриня Ярослава Олексійовича, який діє на підставі статуту (надалі іменується «Бюро»), керуючись ст. 27 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст.ст. 634, 641, 644 Цивільного Кодексу України, робить публічну пропозицію — оферту необмеженому колу осіб — Клієнтам (надалі – «Публічна оферта» та/або «Договір»), які бажають отримати захист, представництво або отримати інші види правничої допомоги, які діють в своїх інтересах, або в інтересах третіх осіб які потребують захисту, представництво або отримання правничої допомог в обсязі та на умовах, викладених нижче.
Прийняття (акцепт) Публічної оферти здійснюється Клієнтом у порядку, визначеному в цьому Договорі. Внаслідок прийняття (акцепту) Клієнтом цієї Публічної оферти Договір вважається укладеним. 
Данна оферта є публічною та розміщена на сайті Бюро за посиланням https://advokat-dobryn.com/dogovir-oferta-1
1.  Терміни, що використовуються в договорі
«Адвокат» — фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;
«Акцепт» – надання Клієнтом повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом оформлення (підписання) заяви-приєднання до Договору та/або оплати замовлених Послуг, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.
«Бюро» Адвокатське Бюро «Добринь» інд. код 32268646, адвокати бюро,  інші адвокати залучені на договірних засадах до виконання укладених Бюро договорів про надання правничої допомоги, помічники адвокатів, стажисти та юристи;
«Гонорар» — форма винагороди за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правничої допомоги Клієнту;
«Договір» – цей публічний договір – оферта про надання правничої допомоги в поєднанні з індивідуальною частиною договору, яка є невід’ємною його частиною;
«Захист» — вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні захисту прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення;
«Індивідуальна частина договору» — договір (доручення) та специфікація на надання послуг, які є додатками до договору та невід’ємною його частиною;
«Канал зв’язку» — засоби комунікації Бюро з Клієнтом у тому числі, але не виключно: 
— sms – повідомлення, електроні повідомлення надіслані на допомогою месенджерів viber, talagram, WhatsApp та інших месенджерів, що дозволяють відправлення повідомлень;
— електрона пошта (e-mail);
— письмові листи, надіслані за допомогою АТ «Укрпошта» або кур’єрськими службами доставки; 
«Клієнт» – фізична особа, фізична особа – підприємець, юридична особа, держава, орган державної влади, орган місцевого самоврядування яка виявила бажання приєднатися до договору на свою користь, або на користь клієнта іншою особою, яка діє в його інтересах з метою отримати захист, представництво або інші види правничої допомоги,
«Конфлікт інтересів» — суперечність між особистими інтересами адвоката та його професійними правами і обов’язками, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків, а також на вчинення чи невчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності;
«Послуга» усна або письмова консультація з правових питань, а також комплекс заходів спрямованих на здійснення захисту або представництва, а також надання інших видів правничої допомоги Клієнту;
«Правнича допомога» — види адвокатської діяльності з надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, правового супроводу діяльності клієнта, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення;
«Представництво» — вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні реалізації прав і обов’язків клієнта в цивільному, господарському, адміністративному та конституційному судочинстві, в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами, прав і обов’язків потерпілого під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також прав і обов’язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні.
«Публічна оферта» – пропозиція Бюро, адресована будь-якій фізичній особі, фізичній особі підприємцю, юридичної особі, державі, органу державної влади, орган місцевого самоврядування відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в публічному договорі.
«Сайт» — веб-сайт Бюро в мережі Інтернет, що розміщений за адресою: https://advokat-dobryn.com/.
«Сторони» – Бюро та Клієнт за цим договором
2.  Акцептування договору
2.1.  Після звернення каналами зв’язку Клієнта до Бюро, з метою отримання послуги, Бюро роз’яснює Клієнту умови укладання договору та направляє каналами зв’язку публічний договір – оферту про надання правничої допомоги та індивідуальну частину договору для ознайомлення та підпису. Публічний договір – оферта про надання правничої допомоги може бути направлений Клієнту у вигляді посилання на web-сторінку сайту де розміщений даний договір;
2.2. Отримавши каналами зв’язку публічний договір – оферту та індивідуальну його частину Клієнт має право підписати його (акцептувати) або відмовитися від підпису у разі не згоди з усіма без винятку істотними умовами договору;
2.3.  Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти може бути здійснений одним зі способів:
2.3.1.  підписання Клієнтом індивідуальної частини договору;
2.3.2. надання Бюро цифрової копії будь-якого документу за допомогою веб порталу (мобільного застосунку) «Дія»;
2.3.3.  сплати Клієнтом грошових коштів (гонорару) визначеної індивідуальною частиною договору;
2.3.4.  вчинення інших дій, які свідчать про прийняття Клієнтом умов договору, в тому числі передача засобами зв’язку документів, надання інформації, надання згоди (в тому числі підтвердженням згоди) на виконання Бюро умов договору;
2.4. Виконання Клієнтом будь-якої дії переліченої у п. 2.3. договору свідчить про його ознайомлення з умовами публічного договору – оферти, індивідуальною частиною договору та погодженням з усіма його умовами;
2.5. Підпис індивідуальної частини договору може здійснюватися сторонами шляхом відтворення власноручного підпису та печатки (за наявністю) або за допомогою накладення електронного цифрового підпису та печатки (за наявністю) відповідно до ЗУ «Про електронні довірчі послуги» за допомогою інтернет сервісів електронного документообігу vchasno.ua, paperless.com.ua
2.6. Після виконання умов п.п. 2.1-.2.5 договору договір про надання правничої допомоги вважається укладеним, а сторони набувають повноважень та несуть права та обов’язки передбачені договором;
2.7.  Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. 
2.8.  Публічний договір – оферта про надання правничої допомоги разом з індивідуальною частиною є договір про надання правничої допомоги в розумінні ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
3. Умови надання та отримання послуг
3.1. Наявність у Бюро технічної та іншої можливості для надання Клієнту замовленої послуги;
3.2. Наявність у адвокатів Бюро правової кваліфікації у галузі права, у якої необхідно надати правничу допомогу;
3.3. Ознайомлення Клієнта з умовами цього Договору;
3.4. Надання Клієнтом згоди на обробку його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
3.5. Оформлення (підписання) Клієнтом індивідуальної частини договору;
3.6.  Надання Клієнтом Бюро документів, необхідних для отримання відповідної послуги, в тому числі документів, що підтверджують його особу, громадянство чи спеціальний статус та можливості зняти з них копії;
3.7.  Оформлення (підписання) Клієнтом інших документів, необхідних для отримання послуги;
3.9.  Узгодження правової позиції
3.10. Підставою для початку надання послуги є підтверджена належним чином оплата виставленого Рахунку.
4.  Предмет договору
4.1. За цим Договором Бюро, за дорученням Клієнта, зобов’язується здійснювати захист, представництво або надати іншу правничу допомогу (послуга) Клієнту на умовах і в порядку, що визначені договором, а Клієнт зобов’язується оплатити послугу та фактичні витрати, необхідні для виконання договору;
4.2.  перелік, обсяг послуг, строки виконання та розмір гонорару визначається в індивідуальній частині договору;
4.3. Правова позиція: 
4.3.1 Бюро надає Клієнту правничу допомогу в межах укладеного договору та узгодженої правової позиції;
4.3.2 правова позиція узгоджується  після:
  • проведення консультації (конфіденційного побачення) з клієнтом;
  • ознайомлення з матеріалами справи;
  • з’ясувати обставини справи у викладенні Клієнта
  • отримання від Клієнта інформації, що має правове значення.
4.3.3 правова позиції узгоджується шляхом укладення протоколу узгодження правової позиції, який є невід’ємною частиною договору (у разі його підписання сторонами) або фіксації правової позиції у каналах зв’язку.
4.4.    Місцем надання послуг вважається місцезнаходження Бюро, а саме: Україна, місто Дніпро. 
5. Повноваження, права та обов’язки сторін
5.1.    На виконання умов договору Клієнт надає Бюро наступні повноваження:
5.1.1. забезпечувати захист прав, свобод і законних інтересів Клієнта, який знаходиться в статусі підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію) у кримінальному провадженні, а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення;
5.1.2. бути представником Клієнта, забезпечувати реалізації прав і обов’язків в цивільному, господарському, адміністративному та конституційному судочинстві, в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами, прав і обов’язків потерпілого під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також прав і обов’язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, свідка, третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт у кримінальному провадженні;
5.1.3. при представництві інтересів Клієна в цивільному, господарському, адміністративному та конституційному судочинстві, в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами має право зокрема, але не виключно: пред’явити та підписувати від імені Клієнта та у його інтересах відповідний позов (позови); брати участь у судових засіданнях; заявляти клопотання та відводи; давати усні та письмові пояснення у судах, які розглядають справу Клієнта; повністю або частково відмовлятися від позовних вимог; визнавати повністю або частково позови; змінювати підстави або предмет позовів; зменшувати або збільшувати предмет та/або вартість позовних вимог; укладати мирові угоди; передавати справу на розгляд третейського суду; оскаржувати рішення (ухвали, постанови) суду та користуватись іншими процесуальними правами, що передбачені законом; отримувати рішення (ухвали, постанови) суду (їх завірені у встановленому порядку копії); подавати виконавчі документи до стягнення, а також отримувати, підписувати та подавати від імені Клієнта та у його інтересах усі необхідні документи (серед іншого, але не виключно, заяви, заперечення, замовлення, клопотання, скарги, у тому числі апеляційну та касаційну, доповнення до них, додаткові документи тощо; представляти інтереси Клієнта усіма законними способами у судових органах та перед іншими органами, діяльність яких пов’язана із вирішенням питань, передбачених Договором; ознайомлюватися з матеріалами справи та з матеріалами виконавчого провадження — при звернення виконавчого документа до виконання; робити виписки та копії з документів, що є в матеріалах справи та порушувати питання про їх засвідчення у встановленому для того порядку; заявляти відводи у випадках, передбачених чинним законодавством України; брати участь у судових засіданнях та у дослідженні доказів; замовляти проведення експертизи; наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникнуть у ході судового процесу, якщо це дозволяється процесуальним законодавством, та при здійсненні виконавчого провадження; заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань інших учасників процесу та/або виконавчого провадження; оскаржувати рішення суду до касаційної інстанції; апелювати до вищої судової інстанції; оскаржувати дії чи бездіяльність посадових осіб (у тому числі виконавчих органів) у встановленому законодавством позасудовому порядку та користуватися при цьому усіма правами, передбаченими чинним законодавством, сплачувати державне мито, обов’язкові збори та інші необхідні платежі; вчиняти всі інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень та які, на думку Бюро, будуть доцільними для правильного і ефективного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором
5.1.4.  Бути представником Клієнта у виконавчому провадженні, перед державними або приватними виконавцями, зі всіма правами які має боржник або стягувач, зокрема але не виключно: подавати виконавчі документи до виконання, ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, заявляти відводи у випадках, передбачених Законом України «Про виконавче провадження», з правом доступу до автоматизованої системи виконавчого провадження, з правом оскаржувати рішення, дії або бездіяльність виконавця у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження», надавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у вчиненні виконавчих дій, надавати усні та письмові пояснення, заперечувати проти клопотань інших учасників виконавчого провадження, у процесі виконання рішення відповідно до процесуального законодавства має право укласти мирову угоду, що затверджується (визнається) судом, який видав виконавчий документ та користуватися іншими правами, наданими законом;
5.1.5. звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб);
5.1.6.  Бюро, при виконанні доручень Клієнта, має право підпису від імені Клієнта всіх поданих в його інтересах чи від його імені заяв, клопотань, будь-яких процесуальних та інших документів, що стосуються виконання доручення, та має право доступу та обробки персональних, конфіденційних даних Клієнта в тому числі інформації з обмеженим доступом, інформації яка є банківською таємницею, що стосується Клієнта, а також отримання таких даних у володільця чи розпорядника даних, без додаткової згоди (дозволу) Клієнта (ст.ст. 11, 21 ЗУ «Про інформацію», ст.11 ЗУ «Про захист персональних даних», ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»);
5.1.7.  Бюро при виконанні доручень Клієнта та умов договору залишається незалежним від Клієнта, у межах дотримання принципу законності виходить з переваги інтересів Клієнта;
5.1.8.  Індивідуальною частиною договору може бути визначено обмеження в наданих Клієнтом прав, або визначений конкретний перелік прав, як надаються Бюро для вирішення конкретного доручення Клієнта.
5.2    Бюро має право:
5.2.1 під час виконання договору та/або доручення Бюро має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором, необхідні для належного виконання договору про надання правничої допомоги, зокрема:
5.2.2 на власний розсуд без згоди Клієнта залучати для надання послуг третіх осіб. У випадку залучення третіх осіб, Бюро відповідає перед Клієнтом за якість наданих послуг та зобов’язується задовольняти претензії̈ Клієнта щодо якості наданих послуг;
5.2.3  самостійно, на свій розсуд приймати рішення про призначення конкретного адвоката чи кількох адвокатів для виконання доручення або про заміну адвоката чи адвокатів (у випадках, коли це не суперечить закону). При цьому клієнт письмово повідомляється Бюро про контактні данні адвоката (адвокатів) які виконують доручення клієнта; 
5.2.4  ділити гонорар з іншими особами, якщо це не заборонено актами законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність;
5.2.5    тимчасово призупинити надання послуги у разі прострочення строку сплати рахунку за надані послуги визначені п. 6.5.2 договору більш ніж на п’ять днів та поновити надання послуги після фактичної оплати рахунку;
5.2.6    самостійно, на свій розсуд визначати порядок та обсяг своїх дій, спрямованих на ефективний захист/представництво Клієнта, а саме: витребування та подання документів (доказі), звернення до суду, правоохоронних органів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб з заявами, клопотаннями, адвокатськими запитами тощо.
5.2.7   Відмовитися від виконання доручення Клієнта та/або розірвати договір у випадку визначених п. 8.6. договору
5.3    Бюро зобов’язане:
5.3.1  неухильно виконувати умови договору, ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правил адвокатської етики, Конституції України та інших Законів Країни;
5.3.2 використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва прав та законних інтересів клієнта, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності;
5.3.3   надавати професійну правничу допомогу Клієнту, здійснювати його захист та представництво компетентно і добросовісно;
5.3.4 у межах дотримання принципу законності Бюро (адвокати бюро) зобов’язані у своїй професійній діяльності виходити з переваги інтересів клієнта;
5.3.5  за можливості сприяти досудовому та позасудовому порядку урегулювання спорів між Клієнтом та іншими особами;
5.3.6   дотримуватися строків визначених процесуальним законодавством;
5.3.7  суворо дотримуватись узгодженої з клієнтам правової позиції;
5.3.8 у разі надходження від Клієнта пропозиції внесення змін до раніше узгодженої правової позиції повідомити Клієнту про ризики зміни правової позиції;
5.3.9  поважати свободу вибору Клієнтом захисника своїх прав (представника чи особи, яка надає йому професійну правничу (правову) допомогу), і не перешкоджати у реалізації цієї свободи;
5.3.10   інформувати Клієнта про його законні права та обов’язки.
5.3.11   дотримуватись принципу конфіденційності;
5.3.12  зберігати адвокатську таємницю та не розголошувати її без згоди Клієнта, крім випадків передбачених розділом 11 договору;
5.3.13  на вимогу Клієнта або з розумною періодичністю інформувати клієнта про хід та результати виконання доручення і своєчасно відповідати на запити Клієнта про стан його справи. Інформація має подаватися клієнту в обсязі, достатньому для того, щоб він міг приймати обґрунтовані рішення стосовно суті свого доручення та його виконання;
5.3.14    Бюро зобов’язане відмовитися від виконання доручення у разі, якщо:
5.3.14.1  доручення на виконання дій виходять за межі професійних прав і обов’язків адвоката;
5.3.14.2  результат, досягнення якого бажає Клієнт, або засоби його досягнення, на яких він наполягає, є протиправними, суперечать моральним засадам суспільства, присязі адвоката України, правилам адвокатської етики;
5.3.14.3    виконання доручення може призвести до розголошення адвокатської таємниці;
5.3.14.4    виконання доручення може суперечити інтересам Бюро, його засновникам або адвокатам, а також у разі наявності інших обставин, що можуть призвести до конфлікту інтересів;
5.3.14.5  Бюро надає правничу допомогу іншій особі, інтереси якої можуть суперечити інтересам особи, яка звернулася щодо укладення договору про надання правничої допомоги.
5.3.14.6   конфлікт інтересів пов’язаний з тим, що Бюро отримало від іншого клієнта конфіденційну інформацію, що охоплюється предметом адвокатської таємниці або захищається законодавством в інший спосіб, яка має перспективу бути використаною при наданні правової допомоги новому клієнту (без письмової згоди клієнта);
5.3.14.7 призупинити надання правничої допомоги у разі надходження від Клієнта повідомлення про намір змінити правову позицію до узгодження з Клієнтом змін до правової позиції або узгодження нової правової позиції.
5.4    Бюро забороняється: 
5.4.1   при виконанні доручення клієнта керуватися вказівками інших осіб.
5.4.2   давати клієнту поради, свідомо спрямовані на полегшення вчинення правопорушень, або іншим чином умисно сприяти їх вчиненню його клієнтом або іншими особами.
5.4.3 в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або Правилам адвокатської етики.
5.4.4  при виконанні доручення клієнта використовувати незаконні та неетичні засоби, зокрема, спонукати свідків до надання завідомо неправдивих показань, вдаватися до протизаконних методів тиску на протилежну сторону чи свідків (погроз, шантажу, тощо), використовувати свої особисті зв’язки (чи в окремих випадках особливий статус) для впливу прямо або опосередковано на суд або інший орган, перед яким він здійснює представництво, або захист інтересів Клієнтів, використовувати інформацію, отриману від колишнього Клієнта, конфіденційність якої охороняється законом, використовувати інші засоби, що суперечать чинному законодавству або Правилам адвокатської етики;
5.4.5 прямо або опосередковано схиляти Клієнта до зміни адвоката (адвокатського бюро, адвокатського об’єднання), якщо немає об’єктивних підстав вважати, що подальше надання правової допомоги клієнту адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням) може завдати шкоди його інтересам.
5.5.    Клієнт має право:
5.5.1.  розраховувати на належне та професійне виконання Бюро взятих на себе обов’язків визначених договором та чинним законодавством;
5.5.2.  запитувати у Бюро про хід та результати виконання доручення, робити запити про стан його справи;
5.5.3.   бути присутнім під час судових засідань по справі, в якої надається правнича допомога;
5.5.4.    отримувати звіти про виконані роботи та фактично понесені витрати;
5.5.5.  у будь-який час відмовитися від правової допомоги за цим Договором та розірвати його в односторонньому порядку, попередивши про це Бюро не пізніше як за 15 робочих днів засобами зв’язку. У разі розірвання договору клієнт зобов’язаний оплатити Бюро гонорар за всю роботу, що була виконана чи підготовлена до виконання, а Бюро зобов’язане повідомити Клієнта про можливі наслідки та ризики, пов’язані з достроковим припиненням (розірванням) договору, а також повернути Клієнту документи, отримані від останнього або для нього у зв’язку із наданням правової допомоги, крім тих, які були залучені Адвокатом, який залучається Бюро до надання правової допомоги Клієнту, до матеріалів справ у суді, органах досудового слідства, прокуратури або при надісланні скарг/заяв/звернень до інших установ.
5.5.6. Завчасно, але не пізніше ніж за 30 днів до наступного етапу роботи (слідчої дії, судового засідання тощо) повідомити Бюро у письмовому вигляді про своє бажання змінити правову позицію.
5.6.    Обов’язки Клієнта:
5.6.1.  дотримуватися рекомендації та порад Бюро пов’язаних з виконанням доручення;
5.6.2.  знати та неухильно виконувати умови договору;
5.6.3.  надати Бюро всю необхідну інформацію та документи, якими володіє Клієнт для виконання доручення;
5.6.4.  не приховувати від Бюро інформацію та документи, які має суттєве значення для виконання доручення;
5.6.5. своєчасно забезпечувати Бюро всім необхідним для виконання даних йому доручень, передбачених даним договором, у т. ч.  документами у потрібній кількості примірників;
5.6.6.  сплатити Бюро кошти, необхідні для покриття фактичних витрат, пов’язаних з виконанням угоди визначених;
5.6.7. своєчасно і у повному обсязі сплачувати обумовлені індивідуальною частиною договору гонорар Бюро;
5.6.8.    до акцептуванням публічної оферти (укладення договору про надання правничої допомоги) та/або надання доручення Бюро Клієнт зобов’язаний повідомити Бюро, чи він не пов’язаний чинним договором з іншим адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням) на виконання тотожного або такого, що частково збігається за обсягом, доручення;
5.6.9. у разі якщо Клієнт пов’язаний чинним договором з іншим адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням) на виконання тотожного або такого, що частково збігається за обсягом, доручення та бажає залучити ще одного адвоката (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) Клієнт зобов’язаний одразу після укладення договору з Бюро проінформувати про це адвоката (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання), який раніше прийняв доручення від нього;
5.6.10.  без узгодження з Бюро не робити жодних дії, направлених на самостійне вирішення справи  (самостійного подання заяв, клопотань, скарг, запитів тощо);
5.6.11. під час участі в судовому засіданні або у слідчих діях утримуватися від безпідставних висловлювань, погроз, образливих речей в бік суду, органів досудового слідства, інших учасників справи, адвоката (у тому числі адвокатів Бюро); 
5.6.12. під час участі у судових засіданнях або у слідчих діях суворо дотримуватися обов’язків, покладених на Клієнта чинним законодавством в залежності від статусу учасника справи (позивач, відповідач, третя особа, свідок, підозрюваний, обвинувачений, засуджений, виправданий тощо);
5.6.13. Суворо дотримуватись узгодженої з Бюро правової позиції.
6.  Гонорар, витрати пов’язані з виконанням доручення
та порядок розрахунків
6.1.    Гонорар Бюро: 
6.1.1.   розмір гонорару визначається за погодженням сторін;
6.1.2.   порядок обчислення гонорару (фіксований, погодинна оплата тощо), його розмір, порядок його сплати тощо визначаються в індивідуальної частині договору;
6.1.3. Бюро має право вимагати від Клієнта попередньої виплати гонорару та/або компенсації можливих витрат, пов’язаних з виконанням доручення;
6.1.4. погоджений Бюро з Клієнтом, розмір гонорару може бути змінений лише за взаємною домовленістю;
6.1.5.  у випадку збільшення затрат часу і обсягу роботи Бюро на фактичне виконання доручення (підготовку до виконання), розмір гонорару може бути збільшено за взаємною домовленістю;
6.1.6. розмір гонорару підлягає перегляду у разі змінення раніше узгодженої правової позиції за ініціативі Клієнта;
6.1.7. не погодження сторонами розміру гонорару при наданні доручення Бюро або в ході його виконання є підставою для відмови Бюро від прийняття доручення Клієнта або розірвання договору на вимогу Бюро;
6.1.8. Бюро має право на отримання невнесеного (недовнесеного) гонорару в незалежності від результату виконання доручення, якщо інше не передбачене індивідуальною частиною договору.
6.2.    Умови повернення гонорару:
6.2.1.    Бюро зобов’язане повністю повернути отриманий гонорар виключно у разі порушенням Бюро п.п. 5.3.6., 5.3.9, 5.3.10 договору;
6.3.    Витрат, пов’язані з виконанням доручення:
6.3.1.    Витрати, пов’язані з виконанням доручення узгоджуються Бюро з Клієнтом; 
6.3.2.    Бюро має право, окрім гонорару, отримувати від Клієнта та/або особи, яка уклала договір в інтересах клієнта, кошти, необхідні для покриття витрат, пов’язаних з виконанням доручення;
6.3.3.    видами передбачуваних фактичних витрат, пов’язаних з виконанням доручення Бюро може бути:
—    оплата судового збору;
—    оплата роботи фахівців, чиї висновки запитуються адвокатом;
—  оплата за надання висновків експерта, судових експертиз, звітів оцінювачей; які замовляється адвокатами Бюро для надання правничої допомоги Клієнту; 
—    транспортні витрати;
—    оплата друкарських, копіювальних та інших технічних робіт; 
—    перекладу та нотаріального посвідчення документів; 
—    телефонних розмов, 
—    тощо, 
6.3.4.    порядок оплати (авансування, оплата по факту в певний строк, інше) може бути визначений в індивідуальній частині договору;
6.3.5.    Якщо необхідність несення фактичних витрат певних додаткових видів або збільшення їх орієнтовного обсягу, визначеного раніше, з’ясувалася після укладення договору, адвокат повинен повідомити про це Клієнта і отримати його згоду на погашення необумовлених раніше витрат;
6.5.    Порядок розрахунків:
6.5.1. Вартість Послуг здійснюються у національній валюті України – гривні в готівковій або безготівковій формі, шляхом внесення грошових коштів через касу або переказу грошових коштів на банківський рахунок, вказаний у рахунку
6.5.2. Клієнт оплачує послуги протягом трьох днів з дня виставлення рахунку, який направляється Клієнту засобами зв’язку;
6.5.3. Оплата вважається здійсненою з дати зарахування відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок, вказаний у реквізитах, що надає Бюро або його адвокати.
6.5.4. Послуги вважаються сплаченими з моменту зарахування коштів на розрахунковий рахунок, зазначений в Рахунку
7. Порядок прийняття — передачі послуг
7.1.Правова допомога вважаються наданою після підписання акту приймання-передачі наданих послуг, який підписується Сторонами та скріплюється печатками (за наявності).
7.2.  Бюро надає Клієнту акт приймання-передачі наданих послуг, в якому зазначається зміст наданих послуг, розмір гонорару, який підлягає сплаті відповідно до умов Договору, додаткові витрати, які були понесені Бюро понад узгоджену суму гонорару (якщо такі мали місце);
7.3.  Клієнт зобов’язаний протягом п’яти днів з моменту отримання акту приймання-передачі наданих послуг підписати його або протягом вказаного строку надати письмове заперечення, в якому обґрунтувати причину відмови від приймання наданої правової допомоги та підписання відповідного акту та направити заперечення на електрону адресу Бюро;
7.4. Якщо протягом строку, вказаного в пункті 7.7 договору Клієнт не підписав акт приймання-передачі наданих послуг та не надав письмове заперечення, правнича допомога вважається наданою та прийнятою Клієнтом і підлягає оплаті в строки передбачені п. 6.5.2. договору;
8. Умови та порядок розірвання договору:
8.1.    Договір може бути розірваний в будь-який час за взаємною згодою сторін;
8.2.    Одностороннє розірвання договору по ініціативі Бюро:
8.2.1. Бюро може достроково розірвати договір з Клієнтом та/або відмовитися від виконання доручення за наявності однієї з наступних підстав:
8.2.1.1.   Клієнт грубо порушує обов’язки визначені п. 5.6. договору;
8.2.1.2.   Клієнт відмовляється від сплати гонорару частково або в повному обсязі;
8.2.1.3.  незважаючи на роз’яснення адвокатами Бюро Клієнт наполягає на досягненні результату, який адвокатами Бюро не може бути  виконаний з об’єктивних причин;
8.2.1.4. належне виконання доручення стає неможливим через дії Клієнта, що вчиняються ним всупереч порадам адвокатами Бюро;
8.2.1.5.   Клієнтом порушено строки оплати рахунку за надані послуги визначені п. 6.5.2. більше ніж на 10 днів; 
8.2.1.6.    не узгодження з Клієнтом правової позиці по наданому дорученню або не узгоджені зміни до існуючої правової позиції;
8.2.1.7.   Клієнт, після узгодження правової позиції, вимагає від Бюро робити дії, або отримати результат, який не передбачений узгодженою правовою позицією:
8.2.1.8.    Клієнт після укладення договору про надання правничої допомоги з Бюро без погодження з останнім уклав договір з іншим адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням);
8.2.1.9.    Клієнт приховав від Бюро інформацію або не надав документи які мають суттєве значення для виконання доручення; 
8.2.1.10.    у разі порушення п. 5.6.10 договору, якщо дії Клієнта ускладнили або зробили неможливим виконання доручення;
8.2.1.11.    у разі систематичного (більше трьох разів) порушення п.п. 5.6.11, 5.6.12 договору; 
8.2.1.12.    у разі не погодження сторонами збільшення розміру гонорару, який збільшився у зв’язку з збільшенням обсягу роботи та/або збільшенням необхідного часу для виконання доручення
8.2.2.    При розірванні договору та/або відмови від виконання доручення Бюро зобов’язано повернути Клієнту отримані від нього оригінали документів, пов’язані з виконання доручення, крім тих, які були залучені до матеріалів справи у суді, органах досудового розслідування, прокуратури або при надісланні скарг, заяв, звернень до інших установ;
8.2.3.    При розірванні договору та/або відмові виконання доручення Бюро повідомляє Клієнта засобами зв’язку про прийняте рішення з зазначеннями мотиву його прийняття та направляє звіт про виконані роботи та акт приймання- передачі наданих послуг після чого взяти на себе обов’язки сторін за цим договором вважаються припиненими;
8.3.    Одностороннє розірвання договору з ініціативи Клієнта:
8.3.1.    Клієнт має право розірвати договір в односторонньому порядку, про що зобов’язаний попередити Бюро за 15-ть днів до дня того розірвання;
8.3.2.    При односторонньому розірванні договору з ініціативи Клієнта фактично сплачений гонорар поверненню не підлягає, крім випадків передбачених п. 6.2.1. договору
9. Гарантії сторін
9.1.    Клієнт гарантує, що:
9.1.1.  Клієнт має належний обсяг дієздатності згідно з законодавством України.
9.1.2. Клієнт діє відповідально і добросовісно з метою визначення варіантів своєї подальшої поведінки у правовому полі. У випадку, якщо Клієнт укладає Договір на користь третьої особи, він гарантує, що діє в найкращих інтересах цієї третьої особи.
9.1.3.  Клієнт надає Виконавцю дозвіл на збір, обробку, зберігання своїх персональних даних.
9.1.4.  Відсутній будь-який відомий Клієнту конфлікт інтересів, або ризик його виникнення.
9.1.5.  Клієнт не буде обмежувати Виконавця у строку надання послуги та (або) правової допомоги.
9.2.    Бюро гарантує, що:
9.2.1. Згідно з законодавством України, право адвоката на здійснення адвокатської діяльності не є припиненим або обмеженим.
9.2.2.  Бюро буде надавати Послугу належної якості, використовуючи усі  професійні здібності, уміння та навички.
9.2.3.  Бюро зберігатиме повну конфіденційність його відносин з Клієнтом на засадах статті 22 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” (Адвокатська таємниця). Бюро буде вимагати від Клієнта повідомлення йому лише тих персональних даних, які необхідні для якісного виконання цього Договору.
10. Відповідальність сторін
10.1.  За невиконання, або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором винна сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.
10.2.  Бюро не несе відповідальності за шкоду, заподіяну третім особам Клієнту у зв’язку з виконанням цього Договору.
10.3.    Бюро не несе відповідальності за фактичне недосягнення або неналежне досягнення правового результату, на який розраховував Клієнт, укладаючи цей Договір, крім випадків, прямо передбачених законодавством.
10.4.    Клієнт несе повну відповідальність за правдивість, достовірність та точність інформації, наданої Бюро, за справжність наданих документів та їх зміст, у тому числі перед третіми особами, органами чи установами. Бюро не несе відповідальності за зміст, оформлення документів, які надаються Клієнтом, та використовує документи лише у тому вигляді, в якому вони були передані Клієнтом;
10.5.    У випадку подання недостовірної інформації, підроблених чи недійсних документів Бюро чи будь-яким іншим установам, організаціям, підприємствам, в тому числі державним органам (якщо це було здійснено у рамках надання послуги і такі документи стосувалися послуги Клієнт несе повноту відповідальності за наслідки, які спричинені наданням таких документів чи інформації (в тому числі адміністративну чи кримінальну відповідальність  та збитки завдані як Клієнту, Бюро так і третім сторонам). 
10.6.    Бюро не несе відповідальності перед Клієнтом за ненадання послуг за цим Договором, якщо таке станеться з вини Клієнта (ненадання необхідних документів тощо). Бюро не несе відповідальності за дії органів державної влади, місцевого самоврядування, третіх осіб.
10.7.    Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини, умислу чи необережності;
10.8.    Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору;
10.9.    За порушення строків оплати послуг, наданих Бюро Клієнт сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення від суми простроченого платежу;
10.10.    За порушення строків надання послуг Бюро сплачує Клієнту неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення надання послуги від вартості послуги.
11. Форс-мажорні обставини
11.1.    Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору в разі виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин
11.2.    Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: пожежу, стихійні лиха (повінь, зсув тощо), війни, військові операції будь-якого характеру, блокади, заборони експорту або імпорту, страйки, епідемії, рішення і дії органів влади, втручання влади та інші обставини незалежні від Сторін, які перешкоджають виконанню цього Договору;
11.3.    Факт виникнення і припинення усіх форс-мажорних обставин засвідчується відповідними документами, які згідно з чинним законодавством України є підтвердженням таких обставин. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, повинна негайно інформувати про це іншу Сторону. З моменту одержання такого повідомлення іншою Стороною час виконання зобов’язань за цим Договором відтерміновується на час дії відповідних обставин;
11.4.    Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини як на причину невиконання чи неналежного виконання своїх зобов’язань, звільняється від відповідальності тільки, якщо ці форс-мажорні обставини виникли після укладення цього Договору, їх виникнення викликане подіями, що не залежать від волі цієї Сторони, і цією Стороною було вжито усіх необхідних заходів для того, щоб уникнути негативних наслідків таких обставин
12. Конфіденційність
12.1.    Сторони домовилися вважати всю інформацію, будь-які матеріали та відомості, що пов’язані з наданням послуги відповідно до цього Договору, конфіденційною інформацією. При цьому інформація та зміст документів, наданих Клієнтом Бюро, можуть бути останнім розголошені на вимогу компетентних органів державної влади, у тому числі правоохоронних органів, суду тощо, зокрема для захисту своїх прав та інтересів;
12.2.    Конфіденційна інформація не може передаватись третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони за цим Договором, крім випадків, коли це пов’язано з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання своїх зобов’язань за цим Договором або сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.
12.3.    Інформація пов’язана з вартістю послуг можу бути розголошена у разі звернення до суду з заявою про розподіл судових витрат;
13. Персональні дані
13.1.    Клієнт здійснюючи Акцепт цього Договору дає згоду на збір, обробку та передачу його персональних даних (зокрема на отримання, внесення в базу даних, поширення, передачу третім особам, доповнення чи іншу зміну, знищення та інші дії, які може вчиняти Бюро з його персональними даними в письмовій(паперовій), електронній та іншій формі, включаючи, але не обмежуючись наступними даними: ім’я, прізвище, по-батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, дані Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у т. ч. щодо системи оподаткування, інформація про кваліфікацію, номер засобів зв’язку, електронних ідентифікаційних даних (IP-адреса, телефон, e-mail), дані щодо місця проживання, а також інші дані, добровільно надані ним з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, проведення розрахунків з Клієнтом, бухгалтерського та податкового обліку, для комунікації та договірних відносин з державними органами, контрагентами та іншими третіми особами в ході здійснення діяльності, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству. Клієнт Акцептом підтверджує свою згоду на те, що, у випадку необхідності, його персональні дані можуть бути оброблені та надані третім особам;
13.2.    Сторони зобов’язуються відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором;
13.3.    Клієнт погоджується з тим, що Бюро не несе відповідальності за будь-яку обробку, незабезпечення режиму доступу і захисту персональних даних Клієнта третіми особами, в тому числі працівниками Бюро, якщо надання доступу до таких персональних даних (чи інша дія, яка створила можливість подальшої несанкціонованої обробки третіми особами) було вчинено Бюро або іншою особою з дозволу Клієнта поза виконанням обов’язків за цим Договором в особистих цілях або інших цілях, не пов’язаних з виконанням обов’язків за цим Договором, з використанням технічних засобів чи інших матеріалів/обладнання Бюро.
14. Інші умови
14.1.    Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє у строк до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором
14.2.    Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору 
14.3.    Усі розбіжності і спори, які можуть виникнути між Сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів;
14.4. Приймапння — передання оригіналів документів оформлюється шляхом підписання акту приймання — предання оригіналів документів
14.5.    Після приєднання до умов цього Договору всі попередні переговори і листування Сторін, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братись до уваги при тлумаченні умов цього Договору; 
14.6.    Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України;
14.7.    Дія цього Договору (та навіть у випадку, якщо Клієнтом було здійснено Акцепт договору згідно умов цього Договору) не поширюється на випадки укладення окремого двостороннього письмового договору Бюро з Клієнтом та здійснення оплати Клієнтом послуг Бюро згідно з укладеним з ним окремим письмовим договором;
14.8.    Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними у даному Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків. 
14.9.    Сторони домовилися, що всі комунікації здійснюються у робочий час, а саме: з понеділка по пітницю с 09 год 00 хв по 18 год 00 хв. У вихідні та святкові дні комунікації між сторонами здійснюються лише за попередньою домовленістю
15Реквізити Адвокатського Бюро «Добринь»
Ідентифікаційний код 42268646
місцезнаходження: 49000 м. Дніпро вул. Князя Володимира Великого 16 
р/р UA043052990000026000050303750
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
тел. +380 67 393 68 67
електрона адреса: advokat.dobryn@gmail.com
спрощена система оподаткування – платник єдиного податку 3 група
Учасник бюро, керуючий  АБ «Добринь»                     Я.О. Добринь